ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ល.រ ឈ្មោះឯកសារ Download Count
1 លិខិតលេខ ៨០១៥ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំកែសម្រួលគោលការណ៍ចំណាយមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្ដ និងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្ដចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ 1,602
2 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីគោលការណ៍ចំណាយសម្រាប់អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 1,154
3 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលាសម្រាប់សាលា​បឋមសិក្សាដាច់ ឬសាលាមត្តេយ្យសិក្សានៅក្នុងបឋមសិក្សា 814
4 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF) 765
5 ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍មូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF) 641
6 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់អង្គភាពរដ្ឋបាលកណ្ដាល នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 630
7 លេខ ១០០៤៣ សហវ.អថ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្ដីព្រាងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិកែលម្អសាលារៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ 621
8 ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) សម្រាប់សាលារៀន 593
9 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់បេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 505
10 ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨ របស់រដ្ឋបាលកណ្ដាល ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 501
11 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ (មន្ទីររាជធានី-ខេត្ត) 486
12 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ (រដ្ឋបាលកណ្ដាល) 441
13 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤អនក្រ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ 393
14 ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកា ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ (មន្ទីររាជធានី ខេត្ត) 360
15 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៦៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីនៃការអនុវត្តថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ 355
16 ប្រកាសលេខ៦៦៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ 336
17 បូកសរុបគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រថវិកាឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ (រដ្ឋបាលកណ្ដាល) 324
18 គន្លឹះខ្លីៗនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ 316
19 ឯកសារណែនាំពីប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) 310
20 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលាសម្រាប់វិទ្យាល័យដាច់ ឬអនុវិទ្យាល័យនៅក្នុងវិទ្យាល័យ 308
21 បទបង្ហាញស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 308
Total Number of Download
Download Count: 31,618