ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ល.រ ឈ្មោះឯកសារ Download Count
1 លិខិតលេខ ៨០១៥ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំកែសម្រួលគោលការណ៍ចំណាយមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្ដ និងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្ដចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ 1,201
2 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីគោលការណ៍ចំណាយសម្រាប់អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 958
3 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលាសម្រាប់សាលា​បឋមសិក្សាដាច់ ឬសាលាមត្តេយ្យសិក្សានៅក្នុងបឋមសិក្សា 810
4 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF) 747
5 ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍មូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF) 630
6 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់អង្គភាពរដ្ឋបាលកណ្ដាល នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 611
7 ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) សម្រាប់សាលារៀន 585
8 ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨ របស់រដ្ឋបាលកណ្ដាល ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 494
9 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ (មន្ទីររាជធានី-ខេត្ត) 482
10 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់បេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 475
11 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ (រដ្ឋបាលកណ្ដាល) 437
12 លេខ ១០០៤៣ សហវ.អថ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្ដីព្រាងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិកែលម្អសាលារៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ 424
13 ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកា ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ (មន្ទីររាជធានី ខេត្ត) 346
14 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤អនក្រ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ 329
15 បូកសរុបគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រថវិកាឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ (រដ្ឋបាលកណ្ដាល) 318
16 គន្លឹះខ្លីៗនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ 309
17 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលាសម្រាប់វិទ្យាល័យដាច់ ឬអនុវិទ្យាល័យនៅក្នុងវិទ្យាល័យ 302
18 ឯកសារណែនាំពីប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) 297
19 បទបង្ហាញស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 296
20 ឯកសារណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOB) 286
21 ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOB) 274
Total Number of Download
Download Count: 25,031