ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១១២០/០៣០ យើង ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្រ្ត ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុណ ខេមរាស្រីពិរាស្រ្ត ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
ចេញដោយ : ព្រះបរមរាជវាំង
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Nov-2020
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១១២០/០៣៨ យើង ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្រ្ត ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុណ ខេមរាស្រីពិរាស្រ្ត ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
ចេញដោយ : ព្រះបរមរាជវាំង
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Dec-2020
លិខិតលេខ ៩២៤០ សហវ អថ ស្តីពី ករណីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកា ផ្នែកអប់រំ ជំពូក ៦២ ចំនួន ៨ ៧៧៩ ៨៩៩ ០០០,០០ រៀលសម្រាប់ចំណាយរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ ២០២០ យោងលិខិតលេខ៥១៩៧ អយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ ៩២៤១ សហវ អថ ស្តីពី ករណីសំណើរសុំបុរេប្រទានថវិកាផ្នែកអប់រំ ជំពូក៦២ ជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៤០ អយក ហវ ស្តីពី ករណីបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅរដ្ឋបាលកណ្តាលក្រោមឳវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៣៩ អយក ហវ ស្តីពី សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពលើអនុគណនីមួយចំនួន ដើម្បីរៀបចំបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ៤២៤៧ អយក.ហវ ស្តីពី សំណើសុំពន្លឿនការទូទាត់ថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅក្រោមឪេវាទក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Sep-2020