ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍មូលនិធិដំណើរការសាលារៀន​សាធារណៈ (SOF) ផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Feb-2020
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍មូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Mar-2019
លិខិតលេខ ៦៤៤៧ អយក.ហវ​ សំណើសុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្ដថវិការបស់សាលារៀនសាធារណៈចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ និងឆ្នាំបន្ដបន្ទាប់ខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Dec-2018
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) សម្រាប់មន្ទីររាជធានី ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) សម្រាប់ការិយាល័យអប់រំ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report) សម្រាប់សាលារៀន
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
ឯកសារណែនាំពីប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី (SOB Report)
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018