ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
តារាងបែងចែកមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០២២(ថវិការដ្ឋ)របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធព៌តមានវិទ្យាគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន​សាធារណៈ
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Mar-2020
សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា SOF
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Mar-2020
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកា SOF 2021 (ផ្លូវការ)
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Feb-2020
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Mar-2019
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការអគារធនធាន
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018