ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ការប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំនេះទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2003
បញ្ហាត្រូវដោះស្រាយក្នុងការប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេស
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំនេះទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2003
ឯកសារប្រជុំ ស្ដីពីការពិនិត្យរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨ និង ថវិកាឆ្នាំ ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Oct-2018
លិខិតលេខ១០៤១៣.សហវ.អលសា សុំណើសុំពិនិត្យសម្រេចស្ដីពីការចំណាយថវិកាកម្មវិធីក្រោមទឹកប្រាក់២០លានរៀល
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Dec-2014