ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារាចរស្តីពីការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀត
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Dec-2018
សារាចរលេខ ០៧ សរ ស្ដីពីការកំណត់នីតិសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្សរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្ដីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ដ្រីសាធារណៈផ្សេងទៀត
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Dec-2018
លិខិតលេខ ៦០២៥ អយក.រប ស្ដីពីការពង្រឹងលើការសរសេរតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Nov-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១២៤៥សហវស្តីការផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រថ្នាក់ទី១ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Nov-2018
ការទូទាត់ និងផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
ការប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសតាមមុខវិជ្ជា
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំនេះទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2003
ការប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំនេះទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2003