ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសលេខ ៦៧៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្ដីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jul-2019
លិខិតលេខ ៩២១០ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីករណីសុំគោលការណ៍ធានាចំណាយជំពូក៦៥ ចំនួន ៧ ០៥៥ ០០០ ០០០ រៀល សម្រាប់បើកផ្ដល់ប្រាកឧត្ថម្ភប្រចាំខែគ្រូបង្រៀន និងថវិកាដំណើរការថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ដែលមានលក្ខណៈស្ដង់ដា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Sep-2019
លិខិតលេខ ៧០៦៦ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើកែសម្រួលប្រាក់ឧត្ថម្ភគណៈកម្មការនានាក្នុងមណ្ឌលកំណែសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិភូមិចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jul-2019
លិខិតលេខ ៧០៦៧ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ថវិការបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សម្រាប់ឧត្ថម្ភគណៈកម្មការជំនួយការអប្បមាទទូទាំងប្រទេសពេលសំណេរ សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិភូមិក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jul-2019
លិខិតលេខ ១៣៩០ ​អយក.ហវ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន (SOF) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ការិយាល័យអប់រំក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្ដ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Mar-2019
គន្លឹះខ្លីៗការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Ms Excel
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Apr-2019
ការប្រៀបធៀបអំពីប្រព័ន្ធ​ Excel FMIS V1 និង Excel FMIS System
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Dec-2018