ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៦៥៨ សជណ.អវ ស្ដីពីករណីសូមគោរពជម្រាបជូន សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ស្ដីពីការលុបចោលការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១០ ដែលគ្រោងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីន និងគោរពស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីលើកទឹកចិត្ដជូនគ្រូបង្វឹកនិងអត្ដពលិកជនពិការ សរុបចំនួន១០១នាក់ ដែលម្នាក់ៗចំនួន ២ ០០០ ០០០ រៀល ពីខ្ទង់គ្រោងចំណាយសម្រាប់ការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១០
ចេញដោយ : ទីស្ដីការណៈរដ្ឋមន្រ្ដី
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Jul-2020
លិខិតយោងប្រជុំ ស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២១-២០២៣និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១៤៖០០រសៀលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
លិខិតលេខ១៩៨២ អយក.ហវ ស្តីពីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង២០២០និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Apr-2020
លិខិតលេខ ១៧៥៤ អយក.ហវ ស្ដីពីសំណើសុំផ្ទេរឥណទានថវិកាចំនួន ១០៣ ៣២០ ០០០រៀល(មួយរយបីលានបីរយម្ភៃពាន់រៀលគត់)ជូនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Mar-2020
សារាចេរលេខ ០០១ សហវ.អថ ស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់អនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Mar-2020
ករណីសំណើរសុំជាគោលការណ៍ និងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូននិសិ្សអាហាររូបករណ៍កម្ពុជា ចំនួន២៣រូប ដែលកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងអ៊ូហាន ខេត្តហូប៉ី ប្រទេសចិន ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Feb-2020
ប្រកាសលេខ ៦៧៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្ដីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jul-2019