ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៥៩៤០ អយក ហវ ស្តីពី ករណីបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅរដ្ឋបាលកណ្តាលក្រោមឳវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៣៩ អយក ហវ ស្តីពី សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពលើអនុគណនីមួយចំនួន ដើម្បីរៀបចំបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ៤២៤៧ អយក.ហវ ស្តីពី សំណើសុំពន្លឿនការទូទាត់ថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅក្រោមឪេវាទក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Sep-2020
លិខិតលេខ ២៤៣៧ សហវ អកគ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី ករណីវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Apr-2020
លិខិតលេខ ​៥៤៦៥ សហវ អលសា ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី ករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់ទិញរបបស្បៀង ឧបត្ថម្ភចុងភៅ និងសម្ភារផ្ទះបាយ ជួសជុល និងសាងសង់ផ្ទះបាយ ដោយអនុវត្តតាមសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Jun-2020
លិខិតលេខ ៥៨៦៤ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតផ្ដល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភជូនសាស្រ្ដាចារ្យដឹកនាំសរសេរនិក្ខេបបទ និងស្រាវជ្រាវចំនួន ៤ ០០០ ០០០រៀល/ម្នាក់ សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 02-Jul-2020
លិខិតលេខ ២៧៣២ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំចាប់ពីឆ្នាំ២០២០​តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Apr-2020