ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៤៨៩៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតបន្តនិរន្តភាពនៃលិខិតលេខ ៨១៤៩ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Jun-2017
លិខិតលេខ៣០៦ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បន្តនិរន្តរភាពនៃលិខិតលេខ២៨៧ សហវ.ហក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Jan-2022
លិខិតលេខ៤៩៧០.អយក.ហវ ស្ដីពីករណីការផ្ដល់ឧបករណ៍តេស្ដរហ័សអង់ទីហ្សែន និងសម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ជូនគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ខេត្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Dec-2021
លិខិតលេខ៥៩៤២ សហវ ស្តីពី ករណីចំណាយសម្រាប់ទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test)
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jul-2021
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្ត សាកល្បងអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Jul-2021
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការរៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្ត សាកល្បងអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Jul-2021
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១១២០/០៣០ យើង ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្រ្ត ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុណ ខេមរាស្រីពិរាស្រ្ត ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
ចេញដោយ : ព្រះបរមរាជវាំង
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Nov-2020