ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
សេចក្ដីណែនាំ​ លេខ ២៦ អយក.សណន ស្ដីពី ការបង្រៀន និងរៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jun-2021
គម្រោងចំណាយថវិកាកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់​គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
របៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
ប្រជុំស្តីពី ការររៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ដស្រថវិកាឆ្នាំ២០២១-២០២៣ និងការររៀបចំគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ពិត ចំណានរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
សារាចរណែនាំលេខ ០៤ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Jun-2020