ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
គម្រោងចំណាយថវិកាកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់​គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
របៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
ប្រជុំស្តីពី ការររៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ដស្រថវិកាឆ្នាំ២០២១-២០២៣ និងការររៀបចំគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ពិត ចំណានរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
សារាចរណែនាំលេខ ០៤ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Jun-2020
សារាចរណែនាំលេខ ០៣ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ២០២១-២០២៣
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Jun-2020
ការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jul-2019
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកា ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ (មន្ទីររាជធានី ខេត្ត)
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Apr-2019