ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨ របស់រដ្ឋបាលកណ្ដាល ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីររាជធានី ខេត្ត ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2018