ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រព័ន្ធគ្រោងចំណាយលើសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងបេសកកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់មន្ទីរ រាជធានី ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jun-2018
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកា ជំពូក ៦៤ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់មន្ទីរ រាជធានី ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jun-2018