ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រព័ន្ធគ្រោងបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រាប់ការិ.អយក CH64_DOE_V3_1
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
ប្រព័ន្ធគ្រោងបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រាប់មន្ទីរអយក CH64_V3_1
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
របៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រោងបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រាប់មន្ទីរអយក
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
លិខិតលេខ ៦៣២៩ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីបង្កើតតារាងឧបសម្ព័ន្ធរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាព នៅរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់ការអនុវត្ដថវិកាឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Nov-2018
Office Resetter
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 05-Jul-2018
បទបង្ហាញស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 02-Jul-2018
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់អង្គភាពរដ្ឋបាលកណ្ដាល នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jun-2018