ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៦៨៩០ អយក.ហវ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Dec-2020
ប្រកាសលេខ ១៩១៥ អយក.ប្រក ស្ដីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកាកម្មវិធីជូនអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញេវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Dec-2019
លិខិតលេខ ៣៨៥០ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីផ្ទេរឥណទានថវិកាចំនួន ១៣ ៥៩០ ៩៧២ ០០០ រៀល(ដប់បីប៊ីលាន ប្រាំរយកៅសិបលាន ប្រាំបួនរយចិតសិបពីរពាន់រៀលគត់) ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ របស់អង្គភាពថវិកាថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាល ស្ថិតនៅក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយបង្វែរចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 02-Aug-2019
លិខិតលេខ ៧៣១១ អយក.ហវ​ ស្ដីពីសុំណើសុំពន្យាពេលកាលបរិច្ឆេទការដកសាច់ប្រាក់និងទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទានសម្រាប់បើកផ្ដល់អាហារូករណ៍ជូនសិស្សក្រីក្រជួបការលំបាកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
សារាចរលេខ ៦៦៧៩ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយថវិការបស់អគារធនធាន មជ្ឃមណ្ឌលគរុកោសលភូមិភាគ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Aug-2015