ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ១២១៨ អយក.បល សំណើសុំកំណត់គោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ដជូននាយកសាលាចំណេះទូទៅ គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងគ្រូឧទ្ទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Mar-2016
លិខិតលេខ៦៩៩៦ សហវ.អថ គោលការណ៍បេសកកកម្មលើស១០និងក្រោម២០ថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Aug-2016
លិខិតលេខ ២៨៧ សហវ.ហក សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្ដការចំណាយប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2015
លិខិតលេខ ៧៣៨ សហវ.ហក សំណើសុំគោលការណ៍ដំឡើង២៥% លើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 11-Feb-2015
សារាចរលេខ ៨១៤៩ សំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភម៉ោងបន្ថែមចំនួន ៤២ ០០០៛០០ ក្នុងមួយម៉ោងជូនគ្រូឧទ្ទេសដែលបង្រៀនបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ និងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធពន្លឿនទៅគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដមសិក្សា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Sep-2016