ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ០១៥ សហវ ស្ដីពីការបើកប្រាក់បៀវត្សខែតុលា ខែវិច្ឆិកា ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Sep-2018
លិខិតលេខ ២៩ អយក.សណន ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាគោល
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-May-2014
សេចក្ដីណែនាំលេខ ៨៦៣៧ អរតន ស្ដីពីការកែសម្រួលការកំណត់មាតិកាថវិកានិងលិខិតយុត្តិការចំណាយសម្រាប់ទូទាត់សេវាសង្គមនៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Oct-2018
លេខ ១០០៤៣ សហវ.អថ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្ដីព្រាងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិកែលម្អសាលារៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2018
គោលការណ៍កំណត់អោយចំណាយបណ្ដោះអាសន្ន លើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរតាមរាជធានី ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡង
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Aug-2018
សារាចរណែនាំលេខ ០៣ អយក សរណន
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Jul-2013
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Oct-1994