ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ៥២៣ សហវ ប្រក ស្ដីពី​ការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-May-2017
ប្រកាសលេខ 1212 សហវ ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Nov-2017
ប្រកាសលេខ ៩៦៥ អយក.ប្រក ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Oct-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារ សម្រាប់មន្ដ្រីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព​ សម្រាប់មន្ដ្រីសាធារណៈ អតីតមន្ដ្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Aug-2017
ប្រកាសលេខ ១៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Mar-2018
សារាចរលេខ ០១០ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Dec-2017