ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៥៤៣ អយក.ហវ ស្ដីពីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បន្ដនិរន្ដភាពនៃលិខិតលេខ២៨៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Feb-2021
លិខិតលេខ ៥៨៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំផ្ទេរឥណទានថវិការបស់អង្គភាពមួយចំនួនចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Feb-2021
ការអនុវត្តថវិកា២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
លិខិតលេខ ៧៥៥៣ អយក.ហវ ស្ដីពីសុំណើសុំផ្ទេរឥណទានរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងកិច្ចការអាស៊ានចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Dec-2019
គោលការណ៍បន្ថែមស្ដីពី​ការអនុវត្តមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ សម្រាប់គម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅ​មធ្យម​សិក្សា (SEIP)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Aug-2019
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ៥២៣ សហវ ប្រក ស្ដីពី​ការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-May-2017