ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
កិច្ចប្រជុំចរចាគម្រោងថវិកាឆ្នាំ២០២២ ជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្មវិធីទី១ កម្មវិធីទី២ កម្មវិធីទី៤ កម្មវិធីទី៥ គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងអង្គភាពដែលស្ថិតក្រោមនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

+3 more...

កិច្ចប្រជុំចរចាគម្រោងថវិកាឆ្នាំ២០២២ ជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្មវិធីទី3
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ