ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
លិខិតលេខ៤២៤៧ អយក.ហវ ស្តីពី សំណើសុំពន្លឿនការទូទាត់ថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅក្រោមឪេវាទក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Sep-2020
លិខិតលេខ ២៤៣៧ សហវ អកគ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី ករណីវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Apr-2020
លិខិតលេខ ​៥៤៦៥ សហវ អលសា ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី ករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់ទិញរបបស្បៀង ឧបត្ថម្ភចុងភៅ និងសម្ភារផ្ទះបាយ ជួសជុល និងសាងសង់ផ្ទះបាយ ដោយអនុវត្តតាមសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Jun-2020
ប្រកាសលេខ៦៦៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jul-2020
លិខិតលេខ ៥៨៦៤ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតផ្ដល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភជូនសាស្រ្ដាចារ្យដឹកនាំសរសេរនិក្ខេបបទ និងស្រាវជ្រាវចំនួន ៤ ០០០ ០០០រៀល/ម្នាក់ សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 02-Jul-2020
លិខិតលេខ ២៧៣២ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំចាប់ពីឆ្នាំ២០២០​តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Apr-2020
លិខិតលេខ ៦៥៨ សជណ.អវ ស្ដីពីករណីសូមគោរពជម្រាបជូន សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ស្ដីពីការលុបចោលការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១០ ដែលគ្រោងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីន និងគោរពស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីលើកទឹកចិត្ដជូនគ្រូបង្វឹកនិងអត្ដពលិកជនពិការ សរុបចំនួន១០១នាក់ ដែលម្នាក់ៗចំនួន ២ ០០០ ០០០ រៀល ពីខ្ទង់គ្រោងចំណាយសម្រាប់ការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១០
ចេញដោយ : ទីស្ដីការណៈរដ្ឋមន្រ្ដី
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Jul-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...