ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
គម្រោងចំណាយថវិកាកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់​គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
របៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
ការអនុវត្តថវិកា២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
លិខិតយោងប្រជុំ ស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២១-២០២៣និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១៤៖០០រសៀលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
ប្រជុំស្តីពី ការររៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ដស្រថវិកាឆ្នាំ២០២១-២០២៣ និងការររៀបចំគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧតតម ពិត ចំណានរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
លិខិតលេខ ៥៥៥៩ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ដថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំបន្ដបន្ទាប់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jun-2020
ប្រកាសលេខ ៥២១ សហវ.ប្រក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jun-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...