ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
លិខិតលេខ ៩២៤០ សហវ អថ ស្តីពី ករណីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកា ផ្នែកអប់រំ ជំពូក ៦២ ចំនួន ៨ ៧៧៩ ៨៩៩ ០០០,០០ រៀលសម្រាប់ចំណាយរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ ២០២០ យោងលិខិតលេខ៥១៩៧ អយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ ៩២៤១ សហវ អថ ស្តីពី ករណីសំណើរសុំបុរេប្រទានថវិកាផ្នែកអប់រំ ជំពូក៦២ ជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៤០ អយក ហវ ស្តីពី ករណីបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅរដ្ឋបាលកណ្តាលក្រោមឳវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៣៩ អយក ហវ ស្តីពី សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពលើអនុគណនីមួយចំនួន ដើម្បីរៀបចំបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ៤៥២ អយក ហវ ជម្រាបមក លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីខេត្ត
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Jan-2020
លិខិត​លេខ ០០៩​ សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការបង់ប្រាក់​បុរេប្រទាន រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និងសំណែសចំណាយ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 08-May-2015
សារាចរណែនាំ លេខ០០៨​ សហវ អថ ស្តីពី ការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយថវិកា និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តចំណូល ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 05-Oct-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...