ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីលេខ ៧០៦ សជណ អវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ​ រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jul-2020
លិខិតលេខ ៩០១៩ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់ចំណាយពិសេសលើសម្ភាររៀន និងបង្រៀន និងដំណើរការសាលារៀនកុមារពិការភ្នែក និងគថ្លង់ នៃវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសទាំងប្រាំ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Sep-2018
លិខិតលេខ ២៥៨ សហវ.អគស ស្ដីពីតារាងប៉ាន់ស្មានថ្លៃសំបុត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jul-2020
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៩៣ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jan-2020
ប្រព័ន្ធគ្រោងបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រាប់ការិ.អយក CH64_DOE_V3_1
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
ប្រព័ន្ធគ្រោងបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រាប់មន្ទីរអយក CH64_V3_1
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
របៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រោងបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រាប់មន្ទីរអយក
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...