ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
អនុក្រឹត្យ ១៣៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការផ្ដល់​រង្វាន់​ដល់​ជ័យ​លាភីសិស្សពូកែ ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និង​វិទ្យាសាស្ត្រ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017
លិខិត ៣៦៦ អយក ហ.វ ការកែសម្រួលប្រកាសអន្តរក្រសួង ៥០៥
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jan-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ អនក្រ​បក​ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តឹទៅរបស់អយកឆ្នាំ ២០១៦
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Jul-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ អនក្រ.បក ស្ដីពីការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 11-May-2015
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី ការរៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2013
ប្រកាសលេខ ២៧៤ ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Mar-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម សម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...