ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៣​ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យនិងភូមិភាគចំនួន៤មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគឦសាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្តចំនួន១៥ និងសាលាអនុវត្ដឲ្យមកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Sep-2020
លិខិតលេខ ៥៤៣ អយក.ហវ ស្ដីពីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បន្ដនិរន្ដភាពនៃលិខិតលេខ២៨៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Feb-2021
សារាចរណែនាំលេខ ០១៩ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប សម្រាប់ក្រសួងចំនួន ០៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Dec-2020
សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប សម្រាប់ក្រសួងចំនួន០៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Dec-2020
ប្រកាសលេខ ០៩៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពីវិធាន និងនីតិវិធីចំណាយប្រាក់បេសកកកម្មនៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Dec-2021
លិខិតលេខ ៥៨៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំផ្ទេរឥណទានថវិការបស់អង្គភាពមួយចំនួនចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Feb-2021
ប្រកាសលេខ ១២៧២ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការកែសម្រួលលេខសម្គាល់គណនី ឈ្មោះគណនី ការធ្វើសមាហរ័ណកម្មគណនី និងការបង្កើតបន្ថែមគណនី អនុគណនីនៃមាតិកាថវិកា និងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...