ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
ប្រកាសលេខ ៨៣៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី វិធាននិងនីតិវិធីចំណាយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា នៃក្រសួងស្ថាប័នថវិកាកម្មវិធី
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Jul-2015
លិខិតលេខ ២៤៦៦ សហវ​​ ហក​ ចុះថ្ងៃទី04 ខែមេសា ឆ្នាំ2016​ ស្តីពីគោលការណ៌អនុញ្ញាតប្រាក់អហារូបករណ៌ដល់និស្សិតពិការ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 04-Apr-2016
លិខិតលេខ៤៨៩៣ សហវ. ស្ដីពីករណីសុំគោលការឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមមន្ដ្រី​វាយតម្លៃសម្រាប់ចុះ​វាយតម្លៃ​ផ្ដល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ លើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Jun-2016
លិខិតលេខ៧៧៧៨ ចុះច្ញៃទី១៣ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៦ សី្ពគីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៦
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Sep-2016
អនុក្រឹត្យ​ ​១៧៤​ អនក្រ.បក ស្ដីពីអាហារូបករណ៍​ និង​របបឧបត្ថម្ភជីវភាពអន្ដេវាសិក សម្រាប់​សិស្ស និស្សិតសិក្សា​តាមគ្រឹះស្ថាន​សិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-May-2014
អនុក្រឹត្យ​លេខ១៩១ ស្ដីពីការប្រគល់មុខងារ​នានាពាក់ព័ន្ធនឹង​ការគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា និង​ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធឱ្យ​ទៅដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Sep-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៨ សជពអវ ស្តីពីផ្តល់ថវិកាពាមរង្វាន់នាយកល្អនិងគ្រូបង្រៀនល្អ
ចេញដោយ : ទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្ដ្រី
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Mar-2015


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...