ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOB)
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់តំបន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Mar-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦អនក្រ.បក ស្តីីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Mar-2015
ប្រកាសលេខ ១៨៩សហវ.ប្រក ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Feb-2013
ប្រកាសណែនាំលេខ ១៣៩៥សហវ.ប្រក ស្តីពីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយ និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៤
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Nov-2014
សារាចរលេខ ០១២សហវ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមលើរយៈពេល សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ តម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ ចំពោះការបំពេញបេសកកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Sep-2015
ប្រកាសលេខ ៨៣០សហវ.ប្រក ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តប្រាក់បេសកកម្មទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Jul-2015


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...