ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
លិខិតលេខ ៤៨៩៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតបន្តនិរន្តភាពនៃលិខិតលេខ ៨១៤៩ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Jun-2017
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
តារាងបែងចែកមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០២២(ថវិការដ្ឋ)របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
លិខិតលេខ៣០៦ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បន្តនិរន្តរភាពនៃលិខិតលេខ២៨៧ សហវ.ហក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Jan-2022
សារាចរណែនាំលេខ ០១៣ ស្តី ពីការអនុវត្តច្បាប់​ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Dec-2021
អនុក្រឹត្យលេខ២៤២.អនក្រ.បក ស្ដីពីការបង្កើនចំនួនអង្គភាពថវិកា និងការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Dec-2021


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...