ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ៥៥៥ សជណ.អវ ស្ដីពីគោរពស្នើសុំគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើនចំនួនជ័យលាភីពានរង្វាន់ សម្ដេចតេជោសែន និងថវិកាអមពានរង្វាន់ជ័យលាភីនាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ និងសាលាស្អាត
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jul-2022
សារាចរលេខ ០៤ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Jun-2022
សារាចរលេខ ០៣ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ២០២៣-២០២៥
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Jun-2022
លិខិតលេខ ៤៨៩៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតបន្តនិរន្តភាពនៃលិខិតលេខ ៨១៤៩ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Jun-2017
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022
តារាងបែងចែកមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០២២(ថវិការដ្ឋ)របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2022


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...