ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
សារាចរណែនាំលេខ០១០ សហវ ស្ដីពីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយថវិកា និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Sep-2022
សេចក្ដីណែនាំលេខ០១១ ស្ដីពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៧តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Sep-2022
សេចក្តីណែនាំ លេខ០១៦ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណិត្តបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Nov-2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ៥៥៥ សជណ.អវ ស្ដីពីគោរពស្នើសុំគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើនចំនួនជ័យលាភីពានរង្វាន់ សម្ដេចតេជោសែន និងថវិកាអមពានរង្វាន់ជ័យលាភីនាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ និងសាលាស្អាត
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jul-2022
សារាចរលេខ ០៤ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Jun-2022
សារាចរលេខ ០៣ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ២០២៣-២០២៥
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Jun-2022
លិខិតលេខ ៤៨៩៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតបន្តនិរន្តភាពនៃលិខិតលេខ ៨១៤៩ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Jun-2017


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...