ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការអនុវត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគ និងវិក្រឹតការ
អនុក្រឹត្យលេខ២២៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឧបត្ថម្ភក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Nov-2022
ប្រកាសលេខ២៨៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Mar-2020
ប្រកាសលេខ១១៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការតាមដាន និងវាយតម្លៃថវិកាសមិទ្ធកម្ម
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 02-Feb-2022
សារាចរណែនាំលេខ០១០ សហវ ស្ដីពីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយថវិកា និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Sep-2022
សេចក្ដីណែនាំលេខ០១១ ស្ដីពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៧តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Sep-2022
សេចក្តីណែនាំ លេខ០១៦ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណិត្តបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Nov-2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ៥៥៥ សជណ.អវ ស្ដីពីគោរពស្នើសុំគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើនចំនួនជ័យលាភីពានរង្វាន់ សម្ដេចតេជោសែន និងថវិកាអមពានរង្វាន់ជ័យលាភីនាយកសាលាល្អ គ្រូបង្រៀនល្អ គ្រូបង្រៀនល្អភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ និងសាលាស្អាត
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jul-2022


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...