ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ១២៤៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រថា្នក់ទី១ ទី២ និងថ្នាក់ទី៣
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Nov-2018
លិខិតលេខ ៣២៧៤ សហវ អថ ករណីសុំគោលការណ៍តម្លើង ៣០ដុល្លាលើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Apr-2017
លិខិតលេខ ៧៣៨ សហវ.ហក សំណើសុំគោលការណ៍ដំឡើង២៥% លើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 11-Feb-2015
លិខិតលេខ ២៤៦៦ សហវ​​ ហក​ ចុះថ្ងៃទី04 ខែមេសា ឆ្នាំ2016​ ស្តីពីគោលការណ៌អនុញ្ញាតប្រាក់អហារូបករណ៌ដល់និស្សិតពិការ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 04-Apr-2016
អនុក្រឹត្យ​ ​១៧៤​ អនក្រ.បក ស្ដីពីអាហារូបករណ៍​ និង​របបឧបត្ថម្ភជីវភាពអន្ដេវាសិក សម្រាប់​សិស្ស និស្សិតសិក្សា​តាមគ្រឹះស្ថាន​សិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-May-2014