ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារាចរណែនាំលេខ ០០៦សហវ.សរណ ស្តីពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០០៨ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Nov-2007
សារាចរណែនាំលេខ ០០២សហវ.សរណ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Jan-2014
សារាចរណែនាំលេខ ០០១សហវ.សរណ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Feb-2012
ប្រកាសលេខ ១៨៦៦សហវ.ប្រក ស្តីពីការកំណត់កម្រិតទឹកប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Dec-2014
ប្រកាសលេខ ២៤៩សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមលទ្ធកម្មរបស់អង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Mar-2015
ច្បាប់ស្តីពី លទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចេញដោយ : ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Jan-2012