ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារាចរណែនាំលេខ​ ០១៦ សហវ ស្ដីពីកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2020
អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Jan-2021
សារាចរលេខ ០៦ ស្ដីពីគោលការណ៍អនុវត្ដចំណាយលើសោហ៊ុយបេសកកម្មក្រៅប្រទេស
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Dec-2020
សារាចរលេខ ០០៧ សហវ.អថ ស្ដីពីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយថវិកានិងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្ដចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Sep-2019
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ១០៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករនៅនាយកដ្ឋានអប់រំពិសេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Jan-2019
លិខិត ០០២ សហវ ថ្មី
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Feb-2018
សារាចរលេខ ០០៤ ការបង្កើតតារាងឧបសម្ព័ន្ធរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ថវិកាកកម្មវិធី
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Mar-2016