ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ១២១៨ អយក.បល សំណើសុំកំណត់គោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ដជូននាយកសាលាចំណេះទូទៅ គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងគ្រូឧទ្ទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Mar-2016