ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យ ៣០៩ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Dec-2014
សារាចរលេខ ៨១៤៩ សំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់ឧត្ថម្ភម៉ោងបន្ថែមចំនួន ៤២ ០០០៛០០ ក្នុងមួយម៉ោងជូនគ្រូឧទ្ទេសដែលបង្រៀនបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ និងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធពន្លឿនទៅគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដមសិក្សា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Sep-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម សម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017