ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ០១៦ សហវ.ប្រក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៥សហវ.ប្រក ស្តីពីគោលការណ៍សម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ប្រឡងឧត្តមសិក្សា មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រឡងគ្រូបង្រៀន និងប្រឡងអាហារូបករណ៍
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jun-2001
លិខិត ៣៦៦ អយក ហ.វ ការកែសម្រួលប្រកាសអន្តរក្រសួង ៥០៥
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jan-2016