ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសលេខ ២៩៥៤ អយក.ប្រក ស្ដីពីគោលការណ៍និងយន្ដការការងារគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀន
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Dec-2020
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៣​ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យនិងភូមិភាគចំនួន៤មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគឦសាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្តចំនួន១៥ និងសាលាអនុវត្ដឲ្យមកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Sep-2020
ប្រកាសលេខ ០៩៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពីវិធាន និងនីតិវិធីចំណាយប្រាក់បេសកកកម្មនៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Dec-2021
លេខ ១១៣៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិជូនប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ក្នុងការពិនិត្យសម្រេចចុះទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយ និងលើអាណតិ្តបើកប្រាក់សម្រាប់ចំណាយបេសកកម្មនៅប្រទេសអាស៊ាន
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Oct-2018
លិខិតលេខ៦៩៩៦ សហវ.អថ គោលការណ៍បេសកកកម្មលើស១០និងក្រោម២០ថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Aug-2016
លិខិតលេខ ២៨៧ សហវ.ហក សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្ដការចំណាយប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2015
សារាចរលេខ ៦៦៧៩ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយថវិការបស់អគារធនធាន មជ្ឃមណ្ឌលគរុកោសលភូមិភាគ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Aug-2015