ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារាចរណែនាំលេខ០១៦សហវ ស្តីពីកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Dec-2020
លិខិតលេខ ១០៤៤៦ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកាផ្នែកអប់រំ ជំពូក ៦១ និង៦២ ចំនួន ៣ ៧៥២ ៤៧៥ ០០០ រៀល ជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2019
លិខិតលេខ ១០៤៤៥ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកាជំពូក ៦០ ៦១ និង៦២ ចំនួន ១៣ ៧៩៣ ២៣២ ០០០ រៀលសម្រាប់ចំណាយលើសកម្មភាពជាអាទិភាពចាំបាច់ និងបន្ទាន់ក្នុងឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2019
លិខិតលេខ ៧៣១១ អយក.ហវ​ ស្ដីពីសុំណើសុំពន្យាពេលកាលបរិច្ឆេទការដកសាច់ប្រាក់និងទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទានសម្រាប់បើកផ្ដល់អាហារូករណ៍ជូនសិស្សក្រីក្រជួបការលំបាកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្តល់ប្រាក់បុរេប្រទាន សម្រាប់ចំណាយថវិកាចរន្ត និង​ចំណាយថវិកាវិនិយោគសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Sep-2009