ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសលេខ ១៥៣៣ សហវ.អថ ស្ដីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Dec-2018
លិខិតលេខ ៥៥៦ សហវ.អនស ស្ដីពីតារាងប៉ាន់ស្មានថ្លៃសំបុត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Dec-2018
សារាចរណែនាំលេខ ០១៣ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ៥២៣ សហវ ប្រក ស្ដីពី​ការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-May-2017
ប្រកាសលេខ 1212 សហវ ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Nov-2017
សារាចរណែនាំលេខ ០១១ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលសធារណៈផ្សេងទៀត
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Dec-2018