ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
គម្រោងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2021
ប្រកាសលេខ ៧២៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីវិធានការប្រើប្រាស់វិក្កបត្រ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Aug-2019
លិខិតលេខ ២៤៣ ករណីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម​ក្នុងការអនុវត្តថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៩ និងឆ្នាំបន្ទាប់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jan-2019
លិខិតលេខ ៦៤៤៧ សំណើសុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម​ក្នុងការអនុវត្តថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Dec-2018
ការកំណត់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធលេខខ្មែរ
ចេញដោយ : ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Sep-2015
ប្រកាសលេខ ១៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Mar-2018
សារាចរលេខ ០១០ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Dec-2017