ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ ចំណាយផ្សេងៗ
ឈ្មោះឯកសារ ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 30-Oct-1994
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 716.92 KB
    ចំនួនទាញយក 21