ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ ថវិកាដំណើរការសាលា
ឈ្មោះឯកសារ ករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់​ចំណាយពិសេសលើសម្ភារៈរៀន និង​បង្រៀន
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 09-Dec-2018
បរិយាយ ករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់​ចំណាយពិសេសលើសម្ភារៈរៀន និង​បង្រៀន និងដំណើរការសាលារៀនកុមារពិការភ្នែក និង គ ថ្លង់ នៃវិទ្យាល័យ​អប់រំពិសេសទាំង ៥
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.05 MB
    ចំនួនទាញយក 225