ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យ ៣០៩ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 30-Dec-2014
បរិយាយ អនុក្រឹត្យ ៣០៩ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 8.68 MB
    ចំនួនទាញយក 155