ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ អាហារូបករណ៍
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៣២៧៤ សហវ អថ ករណីសុំគោលការណ៍តម្លើង ៣០ដុល្លាលើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 24-Apr-2017
បរិយាយ ករណីសុំគោលការណ៍តម្លើង ៣០ដុល្លាលើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 700.06 KB
    ចំនួនទាញយក 54