ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ ចំណាយផ្សេងៗ
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ០០៨ សហវ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណត្តិបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 09-Apr-2018
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 232.68 KB
    ចំនួនទាញយក 25