ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ដ្រីរាជការ
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ១២១៨ អយក.បល សំណើសុំកំណត់គោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ដជូននាយកសាលាចំណេះទូទៅ គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងគ្រូឧទ្ទេស
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 15-Mar-2016
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 712.03 KB
    ចំនួនទាញយក 112