ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ បេសកកម្ម សិក្ខាសាលា និង​បណ្ដុះបណ្ដាល
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ៦៩៩៦ សហវ.អថ គោលការណ៍បេសកកកម្មលើស១០និងក្រោម២០ថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអយក
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 19-Aug-2016
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 693.89 KB
    ចំនួនទាញយក 79