ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
ឈ្មោះឯកសារ លិខិត ០៥ អនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផ្ដល់សិទ្ធិសម្រេចជូនប្រធាន​អង្គភាពថវិកាមិនមែនជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ សម្រាប់ការចំណាយនិងការទូទាត់ប្រាក់​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 04-Jan-2016
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 898.77 KB
    ចំនួនទាញយក 118