ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ Office Resetter
ចេញដោយ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 05-Jul-2018
បរិយាយ បន្ទាប់ពីធ្វើ Test សាកល្បង ឃើញថាក្នុង file officer មានកំហុសមួយចំនួនទាមទារការកែតម្រូវ ទើបក្រុមការងារ​បង្កើត file នេះសម្រាប់ការកែតម្រូវជៀសវាងការបញ្ចូលទិន្នន័យឡើងវិញ។
ប្រភេទឯកសារ xlsm |
  • ទំហំ 30.58 KB
    ចំនួនទាញយក 128