ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ បទបង្ហាញស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
ចេញដោយ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 02-Jul-2018
បរិយាយ Slide presentation
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 12.58 MB
    ចំនួនទាញយក 296