ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់អង្គភាពរដ្ឋបាលកណ្ដាល នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 30-Jun-2018
បរិយាយ ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់អង្គភាពរដ្ឋបាលកណ្ដាល នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
ប្រភេទឯកសារ rar |
  • ទំហំ 4.61 MB
    ចំនួនទាញយក 611