ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ អនក្រ​បក​ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តឹទៅរបស់អយកឆ្នាំ ២០១៦
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 18-Jul-2016
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 7.36 MB
    ចំនួនទាញយក 47